همسایه ها

"همسایه ها"ی احمد محمود را عموم منتقدان یکی از برجسته ترین رمان های تاریخ ادبیات فارسی میدانند. روایت بلوغ فردی و سیاسی نوجوانی به نام خالد که در بستر ناتو-رئالیسم خاص مکتب جنوب روایت میشود. از طرفی این رمان را میتوان یکی از مهم ترین جلوه های پرداختن ادبیات به سیاست دانست، چرا که تصاویر شفافی از مبارزات ملی شدن صنعت نفت و عواقب آن برای قهرمان رمان نشان میدهد.