شبهای دوبه چی

هر جا که کارگری وجود داشته باشد میتواند انتظار ظهور ادبیات کارگری را داشت. "شبهای دوبه چی" نیز در اقلیمی که بخش زیادی از مردم آن کارگر هستند ناگزیر به مسائل آنان پرداخته است. ادبیات کارگری در این مجموعه داستان ویژگی های خاص مکتب جنوب را دارد. از جمله مشاهده گری قدرتمند و عریان کردن واقعیت های پوشیده برای اقشار مرفه. ناصر موذن با رویکرد چپ به نقد سازوکارهای اجتماعی میپردازد و بی عدالتی ها و تبعیض ها را نقد میکند.