زمستان 62

بخش عمده ای از ادبیات داستانی مربوط به جنگ ما در جبهه ها میگذرد. اما گزارش های مربوط به پشت جبهه کمتر تبدیل به رمان شده اند. اسماعیل فصیح در "زمستان 62" گزارش نسبتا کوتاهی از وضعیت قشر مرفه و بی تعلق به ایران در اهواز میدهد. آدمهایی که بیشترشان منتظر فرصت و بهانه ای برای کوچ از ایران جنگزده هستند. در این میان اما یک شخصیت مسیری کاملا متفاوت را می پیماید. او امریکا آمده تا به شرکت نفت ایران کمک کند و اگر توانست کار بزرگی انجام دهد که غیرقابل انتظار است!