درباره ایرانی بخوانیم!

"یکی از دلایل استقبال از گروه های کتابخوانی مجازی این است که وقتی اجبار و امتحان و نمره و جلب توجه استاد در کار نیست آدمها با لذت بیشتر و پرشورتر مطالعه میکنند."  این را نویسنده کتاب فوق العاده "لذت خواندن در عصر حواس پرتی" میگوید! بله این تمام ماجرای گروه مجازی ماست. مجازی هستیم، هرچند هنوز هم ماهی یک بار دور هم جمع میشویم.

ما یک گروه کتابخوانی نسبتا آنارشیستی هستیم! چون همه جور آدمی بین مان هست. از زمستان 97 تا امروز کنار هم هستیم! اگر خودتان را یک "کتابخوان سخت جان" میدانید جای شما بین ماست! منتظرتان هستیم!

 

...